Bài học lớn nhất là đoàn kết dân tộc

TT – Lịch sử chỉ diễn ra một lần nhưng nhận thức về nó là cả một quá trình. Với độ lùi 30 năm kể từ đại thắng mùa xuân 1975 thì vấn đề lịch sử không phải phai mờ đi mà càng rõ hơn.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp – là một võ công hiển hách của dân tộc, cũng như ông cha ta từng lập nhiều chiến công và tầm vóc rất lớn.

Nhưng nếu đặt sự kiện đó trong toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc thì chiến tranh chỉ là thời khắc, cho dù cuộc kháng chiến chống thực dân của ta là dài nhất trong lịch sử dân tộc, trường kỳ 30 năm liên tục (nếu cộng luôn thời kỳ bảo hộ thì còn dài hơn nữa). Hiếm có một thế kỷ nào mà dân tộc ta cầm súng cầm gươm lâu dài như thế. Cho nên bên cạnh việc tổng kết chiến công, đánh giá được những võ công hiển hách ấy là tìm ra những bài học giúp ích cho công việc giữ nước lâu dài. Giữ nước là một sứ mệnh trong mọi thời kỳ. Dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình thì những tình huống chiến tranh luôn nằm ngoài mong muốn của chúng ta.

Vậy thì bài học cho sự nghiệp giữ nước lâu dài là gì?

Trước hết là bài học được đúc kết muôn thuở: bài học đoàn kết.

Tôi nghĩ rằng: kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể nói rằng là một biểu trưng đầy đủ nhất của cuộc chiến tranh nhân dân, của cuộc cách mạng toàn dân và của truyền thống đoàn kết dân tộc. Vì vậy bất kỳ đóng góp của một ai, ở thời điểm nào, tôi nghĩ cũng có một giá trị mà chúng ta phải trân trọng và phát huy, nhất là trong điều kiện chúng ta hiện nay. Đất nước đã thống nhất 30 năm rồi. Cái còn lại là thống nhất lòng người cho sự nghiệp chung.

Trong đó kể cả những con người do hoàn cảnh khác nhau mà đứng về phía bên này hay phía bên kia cuộc chiến, kể cả một bộ phận không nhỏ đồng bào của chúng ta ở nước ngoài: tất cả nên vì sự nghiệp chung.

Sẽ có nhiều nhà nghiên cứu, nhiều học giả tìm tòi khoa học ở những trận đánh, những sự kiện, những cá nhân và rút ra những bài học khác nhau nhưng với tôi, cao hơn cả là tìm bài học nâng cao hơn nữa đoàn kết dân tộc và bài học về bản lĩnh, trí tuệ VN cho sự nghiệp giữ nước, dựng xây đất nước.

Đánh giá về Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ đã đánh giá rất cao cuộc cách mạng diễn ra nhanh, ít tổn thất; một cuộc cách mạng không có kết thúc là ông vua bị chặt đầu như ở nơi khác. Kết cục mà chúng ta chứng kiến ở dinh Độc Lập năm 1975, dù có thể có đánh giá khác nhau nhưng cũng không phải là một kết cục bằng máu và đổ nát. Đó là một kết cục cách mạng rất Việt Nam. Hình ảnh rất Việt Nam đó chúng ta nên trân trọng để thấy rằng: dù trong các hoàn cảnh khác nhau nhưng cuối cùng điều mà Bác nói vẫn là chân lý: “Hễ là người Việt Nam thì đều có tinh thần yêu nước”.

DƯƠNG TRUNG QUỐC (Đ.Đ. – V.H.Q. ghi)

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: