Địch quyết định bỏ Trị – Thiên – Huế về giữ Đà Nẵng

Ngày 19-3-1975, các lực lượng địa phương Quảng Trị nắm kịp thời cơ chuyển sang tiến công giải phóng thị xã và toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Địch co về phòng thủ tuyến Nam sông Mỹ Chánh.

Cùng ngày tại Sài Gòn, bộ sậu của Thiệu và Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục bàn việc bỏ hay giữ Quân khu 1 (cuộc họp đã bị bỏ dở vào ngày hôm trước tại Đà Nẵng).

Phương án Trưởng đưa ra được Thiệu chấp thuận là tổ chức 3 điểm phòng thủ để cầm cự là Huế, Đà Nẵng và Chu Lai. Tuy nhiên, sau đó, địch nhận thấy không đủ sức giữ cả Huế và Đà Nẵng nên Thiệu chỉ đạo cho Trưởng đóng chốt tại tuyến Hải Vân.

Như vậy, địch đã quyết định bỏ Trị – Thiên – Huế về giữ Đà Nẵng. Nhân thời cơ này, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị Quân đoàn 2 của ta nhanh chóng cắt đường số 1, không cho địch kéo về co cụm tại Đà Nẵng. Quân khu Trị – Thiên và Quân đoàn 2 đánh chặn và tiêu diệt Sư đoàn 1 của ngụy.

Tiểu đoàn 5 hải quân rải mìn và đưa lực lượng xuống chặn cửa Thuận An. Các lực lượng bao vây thành phố Huế.

Trong thời điểm này tại Tây Nguyên ta tiếp tục truy kích địch và giải phóng các tỉnh Tây Nguyên.

Q.A. tổng hợp

SGGP Online

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: