Đại thắng mùa xuân 1975, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa Xuân 1975. Thắng lợi đó đã đi vào lịch sử dân tộc, làm ngời sáng hơn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; minh chứng sống động khí phách, trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975, trước hết biểu hiện ở đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, kết tinh, tổng hợp và phát triển lên một trình độ mới những truyền thống cách mạng và sáng tạo của Đảng, của dân tộc, là biểu hiện ý chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng.

Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, chống ngoại xâm kiên cường, dũng cảm. Mỗi khi đất nước gặp hoa ngoại xâm, truyền thống đó được phát huy mạnh mẽ, mà điển hình là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là sức mạnh to lớn của quân dân hai miền Nam-Bắc, cả tiền tuyến và hậu phương, của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thể hiện trong Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự phát triển cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, có giá trị thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc trong công tác giáo dục chính trị hiện nay.

Hơn bao giờ hết, tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ, sẽ góp phần củng cố trận địa tư tưởng, tạo ra động lực chính trị – tinh thần bên trong – yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội.

Trước hết, phải coi trọng giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào tương lai và tiền đồ của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ. Bởi lẽ, ý thức về cội nguồn, quá khứ hào hùng của dân tộc luôn là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi con người Việt Nam. Giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm góp phần tô thắm nhân lên những trang sử hào hùng của dân tộc, chiến công to lớn của quân và dân cả nước, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào là công dân đất Việt, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong giáo dục phải sáng tạo về phương pháp, trên cơ sở những truyền thống, sự kiện lịch sử cần đi sâu nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn của đơn vị, của quân đội, tạo cho cán bộ, chiến sĩ ý thức tự lực, tự cường, chủ động, nhanh nhạy trước những diễn biến mới của tình hình, vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kiên quyết phê phán thái độ thờ ơ với vận mệnh của đất nước, chống lại những quan điểm thù địch, sai trái nhằm bôi đen, bóp méo lịch sử, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa chiến thắng của dân tộc, chiến công của quân đội ta.

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm bảo tồn và phát huy mạnh mẽ những giá trị của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Để làm tốt điều đó, chúng ta cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu để giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ mới. Chủ nghĩa yêu nước chân chính chứa đựng trong nó những giá trị sâu sắc về lịch sử đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, chi phối mạnh mẽ hành vi ứng xử của mỗi người, tạo nên sự hòa quyện giữa ý chí và tình cảm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thứ hai, không ngừng giáo dục nâng cao nhận thức, củng cố lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, chiến sĩ. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước thời đại Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc rằng, những thành quả chúng ta có được hôm nay, Đảng, nhân dân và quân đội ta đã phải đổi bằng biết bao xương máu mới giành được; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó mà nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi người quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Thứ ba, công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay phải làm cho nhân dân, quân đội nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, chúng ta cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo thành sức mạnh vô địch chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước phải gắn với giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản, phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước lên đỉnh cao mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vươn lên làm giàu chính đáng và đánh thắng kẻ thù xâm lược với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi chủ thể, góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát huy ưu thế tuyệt đối về nhân tố chính trị tinh thần của chế độ mới để chủ động trong công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động, từng bước xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vận dụng nhiều hình thức giáo dục đa dạng, phương pháp chuyển tải các nội dung, giá trị chủ nghĩa yêu nước đến mọi đối tượng. Kết hợp trang bị nhận thức với phát triển tư duy lý luận, năng lực thực hành của cán bộ, chiến sĩ. Giáo dục kết hợp với tuyên truyền, cổ động tạo sự chuyển biến sâu sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn hóa ngày càng lành mạnh như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: “Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân. Đó là đường lối chiến lược và nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (1).

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (2). Đó là thắng lợi của chính nghĩa, của chủ nghĩa yêu nước chân chính, của văn hóa Việt Nam, và con người Việt Nam, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay.

Thiếu tướng Mai Hồng Bỉnh

Báo điện tử ĐCSVN

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: