Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh và vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dưa cả nước đi lên CNXH.

Sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của thời đại đã làm nên thắng lợi to lớn, toàn diện và triệt để của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân ta và quân đội ta là yếu tô quan trọng hàng đầu và có nghĩa quyết định.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân và quân đội ta đã trải qua những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, đương đầu với thế lực xâm lược điển hình về tính chất hung bạo và sự hiếu chiến, mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự cũng như về vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, phát huy cao độ sức mạnh chính trị – tinh thần để tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, hội tụ được đầy đủ những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong đó, quan trọng nhất là yếu tố “nhân hòa”, tạo lên sự chuyển hóa cả về thế, thời và lực đủ sức áp đảo và đánh bại kẻ thù xâm lược, giành toàn thắng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã tiếp tục bồi đắp, tôi luyện và kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt phẩm chất chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta, đồng thời tiếp tục chứng minh và khẳng định sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định của nhân tố chính trị – tinh thần của dân tộc Việt Nam trong đựng nước và giữ nước.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không chỉ tác động mạnh mẽ, làm chuyển hóa và phát huy tối ưu giá trị và hiệu quả thực tế của tất cả các yếu tố hợp thành sức mạnh của dân tộc, mà còn trở thành sức mạnh trực tiếp trong các phong trào cách mạng, trong các hoạt động thực tiễn của quân và dân ta.

Phát huy cao độ ưu thế tuyệt đối về sức mạnh chính trị – tinh thần, quân và dân ta ở miền Bắc vừa ra sức xây dựng các yếu tố của hình thái kinh tế-xã hội XHCN, tạo nên những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vừa huy động sức mạnh của chế độ xã hội mới vào cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta, mà tiêu biểu là trận “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuồng vọng của kẻ thù hòng “đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc XHCN, đồng thời hết lòng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với Lào và Cam-pu-chia, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ba nước Đông Dương đi đến toàn thắng.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị – tinh thần, đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam đã đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi”, phát triển sâu rộng chiến tranh nhân dân, sử dụng tổng hợp bạo lực cách mạng với hai lực lượng (lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân), đánh địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận); kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp nổi dậy với tiến công, tiến công với nổi dậy, liên tiếp giành được những chiến thắng oanh liệt và ngày càng to lớn, từng bước làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy Mỹ – ngụy lâm vào thế bị động về chiến lược và đi đến kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc để đưa cả nước đi lên CNXH.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị – tinh thần, chúng ta không những động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần và vật chất của các nước XHCN anh em, của lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, hội tụ được sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để đánh bại kẻ thù, giành toàn thắng.
Giá trị hạt nhân giữ vai trò chủ đạo trong sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cửu nước là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, được định hướng và thể hiện tập trung ở lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trong hệ thống giá trị văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là yếu tố bao trùm và chi phối đời sống tinh thần của dân tộc. Trải qua muôn vàn thử thách nghiệt ngã, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có sức sống mãnh liệt và luôn tỏa sáng, định hướng và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để dựng nước và giữ nước. Từ khi Bác Hồ kính yêu đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước, gắn kết độc lập dân tộc với CNXH, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có được nguồn sinh lực mới, phát triển từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống lên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được bồi đắp và phát huy cao độ, là động lực chính trị – tinh thần chủ yếu của nhân dân và quân đội ta, huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để áp đảo và đánh bại kẻ thù xâm lược, giành toàn thắng.

Nền tảng tư tưởng đồng thời cũng là yêu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã phân tích toàn diện và sâu sắc tình hình thế giới và khu vực, xu thế phát triển của thời đại và thục tiễn cách mạng Việt Nam để xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà vấn đề cốt lõi là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Cách mạng XHCN ở miền Bắc-và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, hai nhiệm vụ đó thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau nhưng thống nhất hữu cơ, gắn bó chặt chẽ và tác động thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển của cách mạng. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân và toàn quân ta giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp thực hiện thành công hai chiến lược cách mạng với hai loại quy luật: Quy luật của chiến tranh nhân dân trong cứu nước và giữ nước, quy luật của cách mạng XHCN, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Điều này thể hiện rất rõ nét sự nỗ lực chủ quan, sức sáng tạo cách mạng và tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng và nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có cội nguồn lịch sử bền vững là bắt nguồn từ truyền thống tối đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng, được hun đúc và phát triển qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có cơ sở xã hội vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta còn được bồi đắp, phát triển và phát huy cao độ trên cơ sở chế độ chính trị-kinh tế-xã hội XHCN. Mặc dù các yếu tố của hình thái kinh tế- xã hội XHCN bước đầu mới được xây dựng, nhưng đã thể hiện rõ sức sống và tính ưu việt, tiến bộ của nó, tạo nên những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và động lực chính trị – tinh thần to lớn của nhân dân và quân đội ta. Chính tính ưu việt và sức mạnh của CNXH đã bảo đảm cho miền Bắc không ngừng phát huy vai trò quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Sức mạnh chính trị – tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng nhận được sự cổ vũ, tiếp sức to lớn từ sự phối hợp đoàn kết chiến đấu của quân và dân Lào, Cam-pu-chia anh em, sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Mỹ đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Chúng ta luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng điều đó.

Thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là bản anh hùng ca mãi mãi âm vang theo dòng chảy lịch sử, nuôi dưỡng tâm hồn và bản lình của con người Việt Nam, bồi đắp và làm phong phú thêm sức mạnh chính trị – tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước theo định hướng XHCN, sức mạnh chính trị – tinh thần vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Lê Văn Dũng, tạp chí Quốc phòng toàn dân, tháng 4/2005

Báo điện tử ĐCSVN

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: