Đại thắng mùa Xuân 1975 – Ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời đại mới

Quân đội là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp quyết định sự thắng lợi trên chiến trường.

Hoàng Văn Vân
Học viên sau đại học – Học viện Chính trị

Quân đội là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp quyết định sự thắng lợi trên chiến trường. Vì vậy, việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho quân đội có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội đảm bảo cho quân đội chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Là người tổ chức, giáo dục và rèn luyện quân đội ta,  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng quân đội về mọi mặt, đặc biệt là xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu của quân đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người thường căn dặn cán bộ, chiến sỹ ta: “Phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược có quyết tâm thì làm việc gì cũng được”[1] và “có quyết tâm, có sáng kiến thì khó khăn mấy cũng giải quyết được; và nhiều khi chuyển thế bại thành thế thắng”[2]. Thực hiện theo lời dạy của Bác toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang làm nên Đại thắng mùa xuân 1975- “một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”. Thắng lợi vĩ đại đó đã ghi vào lịch sử dân tộc ta “một mốc son chói lọi bằng vàng”.

Ý chí quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược vốn là truyền thống quật cường, bất khuất lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975.

Trên thực tế, đế quốc Mỹ là kẻ thù rất nguy hiểm, tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh gấp nhiều lần những kẻ thù mà nhân dân ta đã gặp. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Mỹ nổi lên thành cường quốc số một, làm “chúa tể” thế giới tư bản với bom nguyên tử và đồng đô la. Trên thế giới lúc bấy giờ tư tưởng phục Mỹ, sợ Mỹ lan tràn ở nhiều nơi. Khi ta bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có nhiều người đồng tình ủng hộ, song cũng không ít người cho ta là phiêu lưu mạo hiểm, “lấy trứng chọi đá”. Đặc biệt, khi Mỹ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào xâm lược Miền Nam và dùng không quân, hải quân đánh phá Miền Bắc, rất nhiều người có thiện chí đã tỏ ra lo ngại rằng đất nước ta sẽ bị sức mạnh của Mỹ đè bẹp. Trước một kẻ thù có ưu thế vượt trội so với ta cả về kinh tế, khoa học và công nghệ, vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự hiện đại, vấn đề lớn, bức bách nhất đặt ra trước Đảng và cả dân tộc ta là: “Ta có dám đánh Mỹ và thắng Mỹ để giải phóng nửa nước còn lại, thống nhất Tổ quốc không?”. Ngay từ đầu, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyết tâm chống Mỹ, không mơ hồ, ảo tưởng về bản chất và âm mưu xâm lược của Mỹ. Điều này được thể hiện cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 15 (tháng 1 năm 1959). Nhờ có quyết tâm đó, ta đã vượt qua những khó khăn, trở ngại ở trong nước và quốc tế lúc bấy giờ để đề ra chiến lược thích hợp khởi đầu cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ là quyết tâm của Đảng ta nhưng cũng là quyết tâm của toàn quân, toàn dân ta, của cả dân tộc Việt Nam, với ý chí sắt đá: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá nhưng nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do”[3].

Ý chí quyết tâm đó được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, tinh thần trách nhiệm với vận mệnh đất nước của người Việt Nam. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc, đánh giặc cứu nước. Tinh thần ấy được phát huy cao độ trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, phân tích về sự so sánh lực lượng giữa ta và địch một cách toàn diện trong quá trình vận động phát triển cuả cuộc chiến. Đảng ta đã xem xét trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá xã hội, vật chất, tinh thần, số lượng, chất lượng, thế, lực và thời cơ, điều kiện khách quan và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật tác chiến, tình hình cả hai miền Nam, Bắc và tình hình thế giới…từ đó đề ra đường lối kháng chiến chống Mỹ đúng đắn. Quyết tâm đánh thắng Mỹ, ngụy được xây dựng trên cơ sở khoa học đó đã trở thành phương châm chỉ đạo đúng đắn, bảo đảm cho quân đội ta càng đánh, càng mạnh và đi đến thắng lợi cuối cùng mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập thống nhất, đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc đang sản xuất, sử dụng các loại vũ khí công nghệ cao với tính chất ác liệt và huỷ diệt ngày càng lớn trong các cuộc chiến tranh. Điều này gây ra tư tưởng, tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội ta.  Đây là những thách thức gay gắt về chính trị – tinh thần, ý chí quyết tâm của quân đội trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Để phát huy tinh thần của Đại thắng mùa xuân 1975 trong việc xây dựng ý chí quyết tâm của quân đội và nhân dân đảm bảo đánh thắng chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho bộ đội, nhằm giúp họ có giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng hiện nay cần tiếp tục tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị. Đặc biệt, chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta; xây dựng lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc. Đồng thời, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Giáo dục chính trị – tư tưởng cần đi sâu nghiên cứu và làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc bản chất của kẻ thù, đặc điểm tính chất của cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao và ảnh hưởng của nó tới ý chí quyết tâm chiến đấu của quân đội ta. Làm cho bộ đội có quan điểm biện chứng trong xem xét, đánh giá tình hình, thấy được những điểm mạnh, những hạn chế của vũ khí công nghệ cao và cách đánh của ta, trên cơ sở đó củng cố quyết tâm, xây dựng niềm tin chiến thắng, xây dựng lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; vào con đường Xã hội chủ nghĩa; vào sức mạnh của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, vào lực lượng, vũ khí trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cho bộ đội thấy được khả năng chiến đấu và chiến thắng của ta trong cuộc chiến tranh hiện đại. Trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cần sử dụng tổng hợp các hình thức tổ chức, biện pháp tiến hành, làm cho nội dung trở nên sinh động, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, diễn tập tổng hợp làm cho bộ đội có trình độ tác chiến giỏi và khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu bao giờ cũng đặt trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố khác. Nếu bộ đội không được huấn luyện kỹ năng chiến đấu, không có trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại, không có sức khoẻ tốt… thì ý chí quyết tâm của họ không thể duy trì thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. Hồ Chí Minh khẳng định: “Phải có quyết tâm đánh, mà đã đánh phải có quyết tâm đánh thắng” và Người chỉ rõ: “Vấn đề là ở chỗ tinh thần của con người phải truyền qua súng, tức là làm sao phải có kỹ thuật giỏi”[4].

Trong công tác huấn luyện cần tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập thực hiện đúng phương châm, phương hướng huấn luyện. Đặc biệt, phải tập trung làm cho bộ đội nắm vững tính năng, tác dụng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có, nhất là những vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tìm ra nhiều cách đánh hay, phù hợp, có hiệu quả. Đưa bộ đội vào hoạt động thực tiễn, huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu. Tạo ra nhiều tình huống khó khăn, gian khổ sát với thực tại của cuộc chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao để bộ đội có điều kiện thử thách lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng. Kiên quyết đấu tranh chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”, chất lượng huấn luyện không thực chất, không sát tình huống chiến đấu.

Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ chính trị nói riêng trong xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội.

Đội ngũ cán bộ có vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Với cán bộ chính trị Người khẳng định: “Chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt”[5]. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh khó khăn, ác liệt vai trò của người cán bộ chính trị lại càng quan trọng trong xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho bộ đội. Sự nhạy bén, sự bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt của người cán bộ nói chung, người cán bộ chính trị nói riêng có ảnh hưởng lớn đến tinh thần, niềm tin, quyết tâm của bộ đội; họ là “linh hồn”, là “điểm tựa tinh thần” giúp bộ đội ổn định trạng thái tâm lý. Mỗi lời nói, hành động của họ có tác dụng cổ vũ, động viên mạnh mẽ toàn đơn vị vượt lên khó khăn, thử thách, phát huy tư duy độc lập, sáng tạo tìm ra cách giải quyết hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Tóm lại, việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho bộ đội bảo đảm đánh thắng chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao của kẻ thù là nội dung quan trọng và cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần làm tốt các giải pháp nêu trên. Đặc biệt, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị – tư tưởng cho bộ đội. Thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần chiến thắng của đại thắng mùa xuân năm 1975 trong xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội có ý nghĩa sâu sắc.

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập11, Nxb CTQG, H.2001, tr.465.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.2001, tr.334.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 108.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 466.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2001, tr.392.

quocphonganninh.edu.vn

Đã đóng bình luận.
%d bloggers like this: